Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VzN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za TKO a DSO

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2016

 

Všeobecno záväzné nariadenie

Obce Podrečany č. 12/01/2015

 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Podrečany  na rok 2016

 

 

Schválené: 15.12.2015  

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 01.01.2016   

 

 Obec Podrečany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,    v y d á v a

 

  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a  o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Podrečany s účinnosťou od 01.01.2016.

 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E

§ 1

           1/ Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch podľa § 11 ods.4 písm.d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,   z a v á d z a  s účinnosťou

 od 1. januára 2016 :

 

 A/  m i e s t n e   d a n e :

 a/   daň z nehnuteľností ,

 b/   daň za psa ,

 c/   daň za užívanie verejného priestranstva,

 d/   daň za ubytovanie,

 e/   daň za predajné automaty,

 f/   daň za nevýherné hracie automaty,

 

 B/  m i e s t n y   p o p l a t o k 

 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2016, ktorý je zdaňovacím obdobím.

           2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/,  ktoré  upravujú  postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností,  základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré  môže  obec  týmto   všeobecne  záväzným  nariadením  zvýšiť  alebo  znížiť,  oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.

          3/ Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/,  tohto všeobecne záväzného nariadenia,  ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú  uvedené v tretej až siedmej časti „zákona o miestnych daniach“.

           4/  Základné  ustanovenia  o spôsobe  platenia  miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.

 

PRVÁ ČASŤ

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

          Daň z nehnuteľností zahŕňa :

 a/ daň z pozemkov,

 b/ daň zo stavieb,

 c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

 

Čl. I

                               D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§ 2

Predmet dane

            1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :

 a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/,

 b/ záhrady,

 c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

 d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

 e/ stavebné pozemky,

 f/ pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu

 g/pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie

 h/ pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica

 i/ pozemky, na ktorých sa nachádza predajný stánok

            2/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program starostlivosti o lesy.

 

§ 3

Základ dane

            1/  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

            2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

            3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                     

§ 4

Sadzba dane

1/  Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane.

2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /zvyšuje - § 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

 

1) Správca dane určuje na území obce Podrečany pre  pozemky uvedené v § 6 ods. 1  zákona

   o  miestnych daniach  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

   a. za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,3 % zo základu dane 0,3369  €,

  b. trvalé trávne porasty na 0,3 % zo základu dane 0,0717 €,

  c. za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,3 % zo základu dane

  1,32 €,

  d. za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,3 % zo základu dane 0,15 €,

  e. za stavebné pozemky na 0,3 % zo základu dane 13,27 €,

  f.  pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu:

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 % zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  1,25 % zo základu dane
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky  1,5 % zo základu dane

 g.  pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej 

      energie: 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty porasty

                      0,5 % zo základu dane

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy porasty  0,5 % zo základu dane
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky porasty  0,5 % zo základu dane

  h. pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica:

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty: nevyberá sa
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: nevyberá sa
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky: nevyberá sa

  i. pozemky, na ktorých sa nachádza predajný stánok:

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,5 % zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy:  0,5 % zo základu dane
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky: 0,5 % zo základu dane

 

Čl. II

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 5

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je vymedzené v § 10

 ods. 1 a 2 „zákona.

 

§ 6

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

 

  § 7

     Sadzba dane

           1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

           2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci  určuje /zvyšuje/ /§ 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

 a/ 0,04 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  k hlavnej  

      stavbe,

 b/  0,04 € za stavby na poľnohospodársku produkciu,

 c/ 0,109 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu

     rekreáciu,

 d/ 0,146 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby  

      určené  alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,

 e/ 0,182 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

      stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,

 f/ 0,4 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a

     administratívu,

          3/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,027 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.

 

Čl. III

D A Ň   Z   B Y T O V

§ 8

Predmet dane

            Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.

§ 9

Základ dane

            Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

§ 10

Sadzba dane

 

            1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,036 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

            2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 9 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje  / § 16 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na sumu 0,04 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru,

Čl. IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 11

Oslobodenie od dane a zníženie dane

             1/ Správca dane ustanovuje, že v roku 2016 poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ 17 ods. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / na:

 - pozemky, na ktorých sú cintoríny a  urnové háje,

 - pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

 - pozemky verejne prístupných parkov a športovísk,

 

            2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na:

 ⦁ stavby alebo byty slúžiace školám, školským a zdravotníckym zariadeniam,

 ⦁ stavby slúžiace sociálnej pomoci,

 ⦁ kostoly,

        

            3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/takto:

       - 50 % daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ak pozemky slúžia výlučne na ich osobnú potrebu,

       

            4/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

        - 50 % z daňovej povinnosti na byty, stavby na bývanie a garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

         - 50 % z daňovej povinnosti na byty, stavby na bývanie a garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

§ 12

           1/ Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia s tým, že daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

     

           2/ Vyrubená daň z nehnuteľností do výšky 331,93 € je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, vyrubená daň z nehnuteľností vo výške presahujúcej sumu 331,93 €, je splatná  v 2 splátkach v termínoch 31.05. kalendárneho roka a 31.10. kalendárneho roka.

                                             

DRUHÁ ČASŤ

OSTATNÉ  MIESTNE DANE

 

Čl. V

D A Ň   Z A  P S A

 

§ 13

Predmet dane

            Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou

 osobou na území obce.                                                                

 

§ 14

Základ dane

Základom dane je počet psov.

 

§ 15

Sadzba dane

1/ Daň za psa je 4 € za 1 psa ročne.

 2/ Za každého ďalšieho psa je daň 4 € ročne.

 

§ 16

Spoločné ustanovenia

         

            1/  Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa písomne spolu so zápisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplatí daň na zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

            2/  Daň za psa v ďalších zdaňovacích obdobiach je splatná do 31. januára kalendárneho roka v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.

 

Čl. VI

D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N S T V A

 

§ 17

Predmet dane

 

            1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.                                                                   

            2/ Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce – miestne komunikácie, chodníky, námestia. Miesto na dočasné parkovanie motorových vozidiel  je vyhradené: verejné priestranstvo pri kultúrnom dome, obchode CBA a evanjelickom kostole,

 

            3/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je :

 ⦁ umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,

 ⦁ umiestnenie stavebného zariadenia,

 ⦁ umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

 ⦁ umiestnenie skládky,

 ⦁ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

§ 18

Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a parkovacie miesto.

§ 19

Sadzba dane

1/  Daň  je 0,04 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného priestranstva.

2/ Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva  je 0,182 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

 

§ 20

Spoločné ustanovenia

         

1/  Daňovník  ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane.

2/  Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí  v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.

                                                                              

Čl. VII

D A Ň   Z A  U B Y T O V A N I E

§ 21

Predmet dane

 

1/ Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné strediská, penzióny, rodinné domy slúžiace na ubytovanie za odplatu.

2/ Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.

 

§ 22

Základ dane

         Základom dane je počet prenocovaní.

 

§ 23

Sadzba dane

                   Daň  je 0,331 € za každú osobu a prenocovanie.

 

§ 24

Spoločné ustanovenia

         

1/  Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.

2/  Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane mesačne, v hotovosti, alebo na účet správcu dane, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí dane od daňovníka.

                                                                     

Čl. VIII

D A Ň   Z A  P R E D A J N É   A U T O M A T Y

§ 25

Predmet dane

1/ Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.

 

§ 26

Základ dane

                    Základom dane je počet predajných automatov.

§ 27

Sadzba dane

                        Daň  je 38 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 28

Spoločné ustanovenia

1/  Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia predajného automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a  súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/  V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.

 

Čl. IX

D A Ň   Z A   N E V Ý H E R N É   H R A C I E    P R Í S T R O J E

§ 29

Predmet dane

1/ Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je  v priestoroch verejne prístupných. Patria sem elektronické prístroje na počítačové hry,  mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov. .

 

§ 30

Základ dane

      Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

                                                                                               

                                        § 31

Sadzba dane

               Daň  je 35 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 32

Spoločné ustanovenia

1/  Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia nevýherného hracieho prístroja  do prevádzky, jeho umiestnenie a typ,  súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/  V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.

 

TRETIA  ČASŤ

Čl. X

MIESTNY  POPLATOK  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ   ODPADY

§ 33

Predmet poplatku

 

 1/  Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

 2/  Poplatníkom je :

 a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“

 b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,

 c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

 3/  Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

 4/ Obec nemá zavedený množstvový zber na komunálny odpad.

 

§ 34

Sadzba poplatku

      

Sadzba miestneho poplatku za komunálny odpad je 0,0302 € za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je vo výške 0,015 €.

   3. Uvedené sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia od 01.01.2016.

   4. Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.

§ 35

Spoločné ustanovenia

         

 1/  Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik  povinnosti platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

 2/  Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

 3/  Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie je možné len  ak poplatník hodnoverne  preukáže, že:

 -  v určenom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí,

 -  v určenom období vykonával základnú vojenskú službu,

 -  neužíval nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať , viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,

 - Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu zníži poplatok v zmysle zákona za                            obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava        alebo nezdržiaval na území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

 - podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona podľa ods.1 je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo obce.

           4/ Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, ak sa poplatník v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava  alebo bude zdržiavať mimo obce. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Daňový subjekt si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

 Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods.1, je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka  v zdaňovacom období mimo obce.

           4/ Na odstránenie tvrdosti zákona, môže obec v odôvodnených prípadoch určený poplatok znížiť, alebo odpustiť.

          5/ Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.

 

    

ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. XI

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM  A  MIESTNEMU POPLATKU

 

§ 36

Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti

            1/   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.

           2/  Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam.

           3/ Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v tretej časti VZN v § 35.

 

§ 37

Vyrubovanie dane a miestneho poplatku

 

             1/ Vyrubenie dane z nehnuteľností vykoná správca dane každoročne so stavom k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím. 

             2/ Ostatné miestne dane sa nevyrubujú, platia sa správcovi dane pri ohlásení, resp. daň z osobitného užívania verejného priestranstva po skončení užívania a ohlásení zániku daňovej povinnosti.

            3/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. /§ 20 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.

                                                           

§ 38

Platenie dane

 

            1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku.

            2/ Správca dane určuje platenie vyrubenej dane, ktorá prevyšuje sumu 331,93 € u fyzickej osoby a 331,93- € u právnickej osoby alebo podnikateľa :

 - v dvoch splátkach, prvá splátka dane je splatná do 31. mája kalendárneho roka, druhá splátka do  31. októbra kalendárneho roka.

            3/ Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu kalendárneho roka, ktorý je zdaňovacím obdobím,  vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok, ktorý je zdaňovacím obdobím,  začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.                                                                  

 

Čl. XII

§ 37

Záverečné ustanovenia

 

            1/  Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.

            2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

            3/ Obecné zastupiteľstvo obce Podrečany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku s účinnosťou od 01.01.2016

uznieslo dňa 15.12.2015

 

            4/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2016

 

 

 V Podrečanoch, dňa 15.12.2015 

 

                                                                                                               

                                                                                                                             

                                                     Edmund Palička                                                                                                     

                                                      starosta obce   v. r.                                                                                              

 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa 29.11.2015

 

 Pripomienky k návrhu  –  neboli podané

 Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa : 16.12.2015

 Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : ................................

 

 

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka