Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

                                                                      Výberové konanie
                                                                       Obec Podrečany
                                                                            vyhlasuje
v zmysle § 3 a 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                                                                         výberové konanie
                                            na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Podrečanoch
                                                      s predpokladaným nástupom od 01.01.2011
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie požadované pre kategóriu učiteľ materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
Iné predpoklady:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- osobnostné a morálne predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis,
- návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Miesto predkladania žiadostí:
Obec Podrečany
Obecný úrad Podrečany 190
985 55 Podrečany

Termín ukončenia prijímania prihlášok: 21.12. 2011 do 12,00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Podrečanoch - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Podrečanoch, dňa 06.12.2010

 

                                                                                                                          Edmund Palička
                                                                                                                             starosta obce
 


 

Počet videní: 494


 

VÝVOZ ODPADU POČAS SVIATKOVVytlačiť
 

plastyUpozorňujeme občanov, že vývoz triedeného odpadu - PLASTOV, ktorý pripadol na Veľký piatok 19.04.2019,  bude presunutý na štvrtok 18.04.2019.


 

Počet videní: 140


 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci

vyhlasuje  

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár

od 29.03.2019 od 12:00 hod. do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa zakazuje na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme:

 • Fajčiť, odhadzovať horiace, alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
 • Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov POVINNÍ najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
súbor na stiahnutie hasičský zbor.pdf hasičský zbor.pdf (1.2 MB)

 

Počet videní: 186


 

DEŇ NARCISOVVytlačiť
 

narcis    Milí občania!

Už 23. rok ulice miest a obcí jediný deň v roku - tentoraz 11. apríla 2019 - vo štvrtok, zaplavia žlté narcisy. DEŇ NARCISOV je dňom boja proti rakovine. Je to verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine.

Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej chorobe. Zakúpením toho jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

,,Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis naznačuje, že za každým narcisom je príbeh.“

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Podrečany sa už štvrtý rok zapája do tejto zbierky. Vo štvrtok 11.4. sa budú i v našej obci pohybovať dobrovoľníci a to v popoludňajších hodinách od 12:30 do 17:00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí si 11. apríla pripnú narcis a venujú myšlienku niekomu, kto zápasí s chorobou.

Tento rok sa do zbierky zapojí aj materská škola v čase od 6:45 do 11:00 hod.

n.jpg


 

Počet videní: 158


 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍNVytlačiť
 

Od  01.03.2019 budú upravené úradné hodiny Obecného úradu a Pošty Partner Podrečany nasledovne:

 

OBECNÝ ÚRAD:

Pondelok      7:30 – 12:00        12:30 – 15:30  

Utorok           7:30 – 12:00        12:30 – 15:30 

Streda           7:30 – 12:00        12:30 – 17:00 

Štvrtok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ                 

Piatok            7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

 

POŠTA PARTNER PODREČANY:

Pondelok       8:00 – 10:00         14:00 – 15:00 

Utorok            8:00 – 10:00        14:00 – 15:00

Streda            8:00 – 10:00         14:45 – 17:00

Štvrtok           8:00 – 10:00        14:00  - 15:00             

Piatok             8:00 – 10:00        14:00 – 15:00


 

Počet videní: 393


 

ZBER ELEKTROODPADU Vytlačiť
 

images.jpgOznamujeme občanom, že v stredu 27. marca 2019 sa  v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Zber sa začína od 7:30 hod., preto je potrebné vyložiť elektroodpad včas. Zbierajú sa elektrospotrebiče všetkého druhu, ako napríklad televízory, práčky, chladničky, mikrovlnky... a iné.


 

Počet videní: 226


 

POZVÁNKAVytlačiť
 

POZV.pngMaterská škola Podrečany v spolupráci s obecným úradom Podrečany pozýva všetky deti obce Podrečany do 10 rokov na divadelné predstavenie bábkového divadla LIENKA – ,,Veselá rozprávka .“

Rozprávka opisuje príbeh dvoch kráľovských detí, ktoré sa nevedia dohodnúť a spolu zahrať.  Počas rozprávky hrajú hru, ktorá je plná úloh, hádaniek , jazykolamov a iných komických situácií. Diváci budú zapojení do deja rozprávky a užijú si veľa zábavy. Rozprávka je s ponaučením.

KEDY: 13.03.2019 (streda) od 15 00 hod.

KDE: V budove Materskej školy Podrečany

VSTUPNÉ: 2,- Eur za každú osobu ktorá sa zúčastní predstavenia (aj dieťa aj dospelý)  


 

Počet videní: 411


 

Predajná výstavaVytlačiť
 

propagačný plagát OC GaleriaJPEG.jpg

Akcia sa uskutoční v dňoch 22.2. a 23.2.2019 (piatok a sobota) v OC Galéria v Lučenci.  Na predajnú výstavu sa prihlásilo 33 certifikovaných výrobcov a remeselníkov z nášho kraja (prezentované budú regionálne značky NOVOHRAD, HONT, GEMER-MALOHONT, POHRONIE a PODPOĽANIE). Hlavný  sprievodný program bude 22.2.2019 (piatok) v čase od 14.00 hod. do 17.30 hod..

Všetkých na podujatie srdečne pozývame.  


 

Počet videní: 463


 

Výzva na predkladanie ponúk podprahovej zákazkyVytlačiť
 

 

Výzva na predkladanie ponúk podprahovej zákazky

Podľa § 99 a násl. zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Obec Podrečany

IČO: 00 316 326

Kontaktná osoba: Edmund Palička

Sídlo

Obec / mesto/ : Podrečany, Obecný úrad                                             PSČ: 985 55

Ulica:                                                                                                     Číslo: 190

Telefón: 047/ 439 61 71                                                                         Fax: 047/679 33 51

Elektronická pošta:obec@podrecany.sk
Internetová adresa: www.podrecany.sk
 
 

2.Zmluva o dielo: Podľa zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov § 536-§ 565

 
 

3.Názov predmetu zákazky: „Podrečany – rekonštrukcia miestnych komunikácií "

 

4. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o rekonštrukciu vozoviek v uliciach Parková a Betónka.

 

5. Miesto uskutočňovania stavebných prác: KÚ Podrečany.   

 

6. Spoločný slovník obstarávania / CPV/

 

6.1 Hlavný predmet podprahovej zákazky

 
      45233160 - 8     Cestičky a iné spevnené plochy
      45233263 – 3    Stavebné práce na stavbe peších zón
      45236250 – 7    Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
 
6.2 Doplňujúce predmety    
 
 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu podprahovej zákazky:

SO – 01 Rekonštrukcia Parkovej ulice – parc. Č. 433/5, 433/4, 433/38

SO – 01 Rekonštrukcia ulice Betónka – parc. Č. 451/1 a 456/7

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

 
 

9.Možnosť predloženia variantných riešení: nie

 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Zahájenie prác  júl  2009

Dokončenie prác júl 2011
 
 

11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na  dokumenty v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok,  Fakturácia za uskutočnené práce sa bude vykonávať mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúr je 21 dní.

 

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a,-g, zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2zákona o verejnom obstarávaní.

Finančné a ekonomické postavenie :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomickéhon postavenia:

Podľa § 27 ods 1 písm. a, - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub o poskytnutí úveru, ako i vyjadrenie o schopnosti plniť finančné záväzky v objeme minimálne 230 000,- EUR, v prípade splácania úveru, že dodržuje splátkový kalendár aže jeho účet nebol predmetom exekúcie, a to v originálnom vyhotovení alebo úradne overená fotokópia tohto dokumentu, nie staršia ako tri mesiace ku dňu lehoty na predloženie ponuky.

Podľa § 27 ods. 1 písm. b, -potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške min. 165 969,594 EUR, a to predložením overenej fotokópie poistnej zmluvy alebopotvrdením o uzatvorení poistnej zmluvy a návrhom poistnej zmluvy. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie na obdobie celého plnenia a to minimálne do konca roku 2010.

Podľa § 27 ods. 1 písm. c, - súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich za roky 2006,2007 a 2008. spracovaných podľa zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vrátane overenia zhody s originálom na príslušnom daňovom úrade podľa § 22 ods.3 zák. č. 511/1992 zb. Osvedčenie musí byť predložené ako originál alebo úradne overená fotokópia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomickéhon postavenia podľa § 27 ods. 1 písmeno d/ zákona o verejnom obstarávaní a preukázaťv ich splnenie doložením dokladu o prehľade o celkovom obrate za roky 2006,2007 a 2008  – min. 1 600 000,- EUR ročne.    

Technická alebo odborná spôsobilosť :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti  podľa § 28 ods. 1 písmeno b zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie doložením dokladu o minimálne jednej zrealizovanej zmluvy na predmet zákazky v rokoch 2006,2007 a 2008.

 
 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

      Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1

 
Kontaktná osoba:

Meno: Vojtech                            Priezvisko: Ottmár                               Telefón: 0905777935

 
 
 

Súťažné podklady sa budú vydávať:

V pracovných dňoch od: 12.6.2009              do: 19.6.2009

V pracovnom čase od: 8.00 hod                    do: 14.00 hod

Adresa :  Obecný úrad Podrečany, Podrečany č. 190.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

-osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou

 

Úhrada za súťažné podklady: 10,- €

Podmienky a spôsob úhrady : Zložením v hotovosti do pokladne obecného úradu.

 

14. Uplynutie lehoty na požiadanie o poskytnutie súťažných podkladov :

      do: 19.6.2009 do 14.00 hodín

 

15. Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 25           mesiac: 6       rok: 2009     hodina: 12.00 hod

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť:

Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuku je možné predložiť aj v českom jazyku.

16. Otváranie obálok s ponukami:

deň: 26       mesiac: 6       rok: 2009          hodina: 15.00 hod
 

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Názov:
 

Mesto/obec: Podrečany                                                                         PSČ: 985 55

Ulica:                                                                                                     Číslo: 190

                                                                   

Miestnosť:Zasadačka obecného úradu

 

17. kritériá na hodnotenie ponúk:

1. cena

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

deň: 7                     mesiac: 7                                      rok: 2009

 

19. Ďalšie informácie obstarávateľa:

 
 
 

V Podrečanoch dňa 11.5.2009

 
 
 
 Meno a podpis zodpovednej osoby:

                                                               

  Ing. Vojtech Ottmár

  Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie    

 
 
 
 
 

  Meno a podpis verejného obstarávateľa:

  Edmund Palička

  starosta obce                                                                                                                                                                           

 


 

Počet videní: 494


 
Položky 1-10 z 16

Podujatia v obci

STOLNOTENISOVÝ TURNAJVytlačiť
 

Občianske združenie Naše Podrečany v spolupráci s Obecným úradom Podrečany organizuje dňa 9.marca 2019 /sobota/ stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Podrečanoch , so začiatkom o 9.00 hod. Kategórie a začiatky zápasov v jednotlivých kategóriách  budú upresnené podľa záujmu účastníkov. Prezentácia súťažiacich bude do oficiálneho začiatku turnaja, do 9.00 hod.

Záujemcovia o trénovanie ( hlavne deti a mládež ) majú možnosť trénovať v čase jarných prázdnin od 4.3 do 8.3.2019 v sále kultúrneho domu počas úradných  hodín Obecného úradu. Trénovanie bude umožnené aj mimo otváracích hodín po dohode na Obecnom úrade. Podmienkou sú prezuvky/športová obuv/.

images.jpg


 

Počet videní: 456


 
Položky 1-10 z 16

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka