Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

                                                                      Výberové konanie
                                                                       Obec Podrečany
                                                                            vyhlasuje
v zmysle § 3 a 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                                                                         výberové konanie
                                            na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Podrečanoch
                                                      s predpokladaným nástupom od 01.01.2011
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie požadované pre kategóriu učiteľ materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
Iné predpoklady:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- osobnostné a morálne predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis,
- návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Miesto predkladania žiadostí:
Obec Podrečany
Obecný úrad Podrečany 190
985 55 Podrečany

Termín ukončenia prijímania prihlášok: 21.12. 2011 do 12,00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Podrečanoch - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Podrečanoch, dňa 06.12.2010

 

                                                                                                                          Edmund Palička
                                                                                                                             starosta obce
 


 

Počet videní: 125


 

Výzva na predkladanie ponúk podprahovej zákazkyVytlačiť
 

 

Výzva na predkladanie ponúk podprahovej zákazky

Podľa § 99 a násl. zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Obec Podrečany

IČO: 00 316 326

Kontaktná osoba: Edmund Palička

Sídlo

Obec / mesto/ : Podrečany, Obecný úrad                                             PSČ: 985 55

Ulica:                                                                                                     Číslo: 190

Telefón: 047/ 439 61 71                                                                         Fax: 047/679 33 51

Elektronická pošta:obec@podrecany.sk
Internetová adresa: www.podrecany.sk
 
 

2.Zmluva o dielo: Podľa zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov § 536-§ 565

 
 

3.Názov predmetu zákazky: „Podrečany – rekonštrukcia miestnych komunikácií "

 

4. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o rekonštrukciu vozoviek v uliciach Parková a Betónka.

 

5. Miesto uskutočňovania stavebných prác: KÚ Podrečany.   

 

6. Spoločný slovník obstarávania / CPV/

 

6.1 Hlavný predmet podprahovej zákazky

 
      45233160 - 8     Cestičky a iné spevnené plochy
      45233263 – 3    Stavebné práce na stavbe peších zón
      45236250 – 7    Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
 
6.2 Doplňujúce predmety    
 
 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu podprahovej zákazky:

SO – 01 Rekonštrukcia Parkovej ulice – parc. Č. 433/5, 433/4, 433/38

SO – 01 Rekonštrukcia ulice Betónka – parc. Č. 451/1 a 456/7

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

 
 

9.Možnosť predloženia variantných riešení: nie

 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Zahájenie prác  júl  2009

Dokončenie prác júl 2011
 
 

11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na  dokumenty v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok,  Fakturácia za uskutočnené práce sa bude vykonávať mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúr je 21 dní.

 

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Osobné postavenie :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a,-g, zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2zákona o verejnom obstarávaní.

Finančné a ekonomické postavenie :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomickéhon postavenia:

Podľa § 27 ods 1 písm. a, - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub o poskytnutí úveru, ako i vyjadrenie o schopnosti plniť finančné záväzky v objeme minimálne 230 000,- EUR, v prípade splácania úveru, že dodržuje splátkový kalendár aže jeho účet nebol predmetom exekúcie, a to v originálnom vyhotovení alebo úradne overená fotokópia tohto dokumentu, nie staršia ako tri mesiace ku dňu lehoty na predloženie ponuky.

Podľa § 27 ods. 1 písm. b, -potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške min. 165 969,594 EUR, a to predložením overenej fotokópie poistnej zmluvy alebopotvrdením o uzatvorení poistnej zmluvy a návrhom poistnej zmluvy. Zmluva o poistení musí byť platná a účinná a zabezpečuje poistenie na obdobie celého plnenia a to minimálne do konca roku 2010.

Podľa § 27 ods. 1 písm. c, - súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich za roky 2006,2007 a 2008. spracovaných podľa zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vrátane overenia zhody s originálom na príslušnom daňovom úrade podľa § 22 ods.3 zák. č. 511/1992 zb. Osvedčenie musí byť predložené ako originál alebo úradne overená fotokópia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomickéhon postavenia podľa § 27 ods. 1 písmeno d/ zákona o verejnom obstarávaní a preukázaťv ich splnenie doložením dokladu o prehľade o celkovom obrate za roky 2006,2007 a 2008  – min. 1 600 000,- EUR ročne.    

Technická alebo odborná spôsobilosť :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti  podľa § 28 ods. 1 písmeno b zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie doložením dokladu o minimálne jednej zrealizovanej zmluvy na predmet zákazky v rokoch 2006,2007 a 2008.

 
 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

      Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1

 
Kontaktná osoba:

Meno: Vojtech                            Priezvisko: Ottmár                               Telefón: 0905777935

 
 
 

Súťažné podklady sa budú vydávať:

V pracovných dňoch od: 12.6.2009              do: 19.6.2009

V pracovnom čase od: 8.00 hod                    do: 14.00 hod

Adresa :  Obecný úrad Podrečany, Podrečany č. 190.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

-osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou

 

Úhrada za súťažné podklady: 10,- €

Podmienky a spôsob úhrady : Zložením v hotovosti do pokladne obecného úradu.

 

14. Uplynutie lehoty na požiadanie o poskytnutie súťažných podkladov :

      do: 19.6.2009 do 14.00 hodín

 

15. Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 25           mesiac: 6       rok: 2009     hodina: 12.00 hod

Adresa na ktorú majú ponuky doručiť:

Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuku je možné predložiť aj v českom jazyku.

16. Otváranie obálok s ponukami:

deň: 26       mesiac: 6       rok: 2009          hodina: 15.00 hod
 

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Názov:
 

Mesto/obec: Podrečany                                                                         PSČ: 985 55

Ulica:                                                                                                     Číslo: 190

                                                                   

Miestnosť:Zasadačka obecného úradu

 

17. kritériá na hodnotenie ponúk:

1. cena

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

deň: 7                     mesiac: 7                                      rok: 2009

 

19. Ďalšie informácie obstarávateľa:

 
 
 

V Podrečanoch dňa 11.5.2009

 
 
 
 Meno a podpis zodpovednej osoby:

                                                               

  Ing. Vojtech Ottmár

  Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie    

 
 
 
 
 

  Meno a podpis verejného obstarávateľa:

  Edmund Palička

  starosta obce                                                                                                                                                                           

 


 

Počet videní: 125


 

Oznamy o voľbách

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie Vytlačiť
 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

sa doručuje na adresu:

Obec Podrečany, Obecný úrad č.190, 985 54 Podrečany

alebo emailovú adresu:

obec@podrecany.sk

 


 

Počet videní: 223


 

OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIEVytlačiť
 

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky môžu politické strany, koalície, ktoré sú zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory doručiť zapisovateľke:

v pondelok 11. februára 2019 po úradných hodinách do 24:00 hod. na adresu zapisovateľky (adresa: Podrečany 74, č. tel. 0918143278)

        email: obec@podrecany.sk


 

Počet videní: 53


 

dnes je: 24.2.2019

meniny má: Matej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka