Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ, TRIEĎME ODPAD!Vytlačiť
 

aktualizované:  07.04.2019


PAPIER - 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV

PATRIA SEM:  Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskym sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

SKLO - 5 pohárov stačí na výrobu vázy

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 NEPATRIA SEM:  Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PLASTY - z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

KOVY - zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

PATRIA SEM: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Vkladajú sa do vreca, alebo kontajnera žltej farby spolu s plastamy. 

 NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 


 

Počet videní: 606


 

BEH OSLOBODENIAVytlačiť
 

zverejnené: 14.05.2019


behV sobotu 11.05.2019 našou obcou prebehli bežci štafetového behu oslobodenia Budiná – Tomášovce. 5.ročník tohto športového podujatia usporiadalo občianske združenie Naše Tomášovce a OÚ Tomášovce s podporou BBSK. Trať dlhú 23 km bežalo také isté množstvo bežcov - každý svoj kilometrový úsek, traja odvážlivci dokonca celú  trasu.  Účastníci  si  pripomenuli  74.výročie  ukončenia  2.svetovej  vojny  zastávkami a krátkymi pietnymi spomienkami v každej obci na trase. V Podrečanoch sme ich privítali na priestranstve pred kaštieľom, kde sme boli vyzvaní na aktívnu účasť v nasledujúcom ročníku , a po malom občerstvení  bežci pokračovali do cieľa.


 

Počet videní: 153


 

OTVORME SI OČI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍVytlačiť
 

V Haličizverejnené: 20.05.2019


Naša obec sa v sobotu 18.5.2019 v Haliči zúčastnila prezentácie obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie a krstu knihy s rovnakým názvom. Slávnostný akt  krstu vykonal župan Banskobystrického samosprávneho kraja p. Lunter, ktorý následne zavítal aj do stánku obce Podrečany.

Týmto by som chcel poďakovať všetkým našim občanom, ktorí poskytli produkty svojich šikovných rúk,  postarali sa o vzhľad stánku, dobrú náladu, a akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave podujatia.

Starosta obce


 

Počet videní: 123


 

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku Materskej školy PodrečanyVytlačiť
 

zverejnené: 22.05.2019


Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy
Obec Podrečany vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy Podrečany s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019.
Platové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č.4 Nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované predpoklady:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

• kvalifikačné predpoklady — požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou”
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Iné predpoklady:
• znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Obec Podrečany, Obecný úrad Podrečany 190, 985 54 Podrečany
Termín ukončenia priiímania žiadostí: 14.06.2019 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ Podrečany - NEOTVÁRAŤ”.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


Podrečany, 22.05.2019                                                Ing. Peter Kulich v.r. – starosta obce


 

Počet videní: 101


 

STAVANIE MÁJAVytlačiť
 

zverejnené: 02.05.2019


stavanie májaStarosta obce ďakuje všetkým účastníkom, mládencom za postavenie mája, šikovným gazdinkám-dôchodkyniam za chutné dobroty, účinkujúcim v sprievodnom kultúrnom programe, a predovšetkým autorom programu- A.Popovej, L.Koklesovej, a M.Kubíčekovi.


 

Počet videní: 236


 

DEŇ DETÍVytlačiť
 

Obec Podrečany a Materská škola Podrečany, v spolupráci s OZ Naše Podrečany srdečne pozýva všetky deti na Deň detí.

MDD


 

Počet videní: 156


 

VÝKUP ODPADOVÉHO PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOVVytlačiť
 

MEPOS

Dátum výkupu je 23.05.2019. Vašou úlohou je iba zhotoviť balíky a doniesť ich k vozidlu označenému VÝKUP PAPIERA, ktoré sa bude postupne presúvať po obci v čase od 7:00 hod. Pri zbernom vozidle váš papier odvážia a vymenia ho za toaletný papier.


 

Počet videní: 223


 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍNVytlačiť
 

zverejnené: 21.02.2019 


Od  01.03.2019 budú upravené úradné hodiny

Obecného úradu a Pošty Partner Podrečany nasledovne:

 

OBECNÝ ÚRAD:

Pondelok      7:30 – 12:00        12:30 – 15:30  

Utorok           7:30 – 12:00        12:30 – 15:30 

Streda           7:30 – 12:00        12:30 – 17:00 

Štvrtok          NESTRÁNKOVÝ DEŇ                 

Piatok            7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

 

POŠTA PARTNER PODREČANY:

Pondelok       8:00 – 10:00         14:00 – 15:00 

Utorok            8:00 – 10:00        14:00 – 15:00

Streda            8:00 – 10:00         14:45 – 17:00

Štvrtok           8:00 – 10:00        14:00  - 15:00             

Piatok             8:00 – 10:00        14:00 – 15:00


 

Počet videní: 904


 

OCHRANA PRED POŽIARMIVytlačiť
 

zverejnené: 08.03.2019


has.png     Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100,-€ a podľa § 61 pri prejednaní priestupku uložená  pokuta do výšky 331 €. Právnickej osobe a fyzickej osobe  - podnikateľovi za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi  môže byť podľa § 59 uložená pokuta do výšky  16 596 €. 

     Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov. 

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

  • Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest

  • Fajčiť alebo odhadzovať horiace, alebo tlejúce predmety.

Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:

  • Nezakladať oheň počas vetra

  • Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín

  • Neponechávať oheň bez dozoru

  • Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní

     Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami a užívateľmi lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období.


 

Počet videní: 430


 

POĎAKOVANIEVytlačiť
 

zverejnené: 31.03.2019


Ďakujem všetkým občanom Podrečian, ktorí sa aktívne zúčastnili sobotňajšej brigády a prispeli tak ku skrášleniu prostredia v ktorom žijeme.

Starosta obce       

 

viac fotografií z brigády nájdete vo Fotogalérii


 

Počet videní: 955


 
Položky 1-10 z 11

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka