Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽVytlačiť
 

OBEC PODREČANY

Obec Podrečany v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 1
písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Podrečany – pozemkom nachádzajúcich sa
v obci Podrečany, parc. KN-C č. 191/3, 191/4, 191/5, zapísaným na LV č. 607.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE :

1/ Predmetom kúpnej zmluvy – sú pozemky zapísané na LV č. 607, v kat. území Podrečany, parc.č. REG. KN-C: 191/3, výmera parcely 1888 m2, 191/4, výmera parcely 1732 m2, 191/5, výmera parcely 1575 m2.
Vlastníkom pozemkov, ktoré sú predmetom predaja je Obec Podrečany, IČO : 00 316 326. Pozemky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, uvedené v ods. a, b, c – majú charakter  stavebného pozemku, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce. Prístup k pozemkom je zabezpečený z miestnej komunikácie. Možnosť obhliadky pozemkov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže je v dobe od 9:00 hod. do 15:00 hod. po dni vyhlásenia do uzávierky súťaže.
2/ Kúpnu cenu - za predmet kúpnej zmluvy stanoví uchádzač - navrhovateľ v cenovej ponuke s tým, že cena pozemku nemôže byť nižšia ako:
  a.) 11 400,-€ za pozemok parc. č. 191/3, výmera parcely 1888 m2,
  b.) 10 400,-€ za pozemok parc. č. 191/4, výmera parcely 1732 m2,
  c.)   9 500,-€ za pozemok parc. č. 191/5, výmera parcely 1575 m2,

Splatnosť bude určená pri podpise kúpnej zmluvy v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.
3/ Rozsah súťažného návrhu je vymedzený predmetom kúpnej zmluvy a ostatnými uvedenými súťažnými podmienkami.
4/ Súťažné návrhy v písomnej forme doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou na:  Obec  Podrečany,  Obecný  úrad  Podrečany, č. 190, PSČ: 985 54 Podrečany, resp. osobne v zalepených obálkach výrazne označených "OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ" do dňa 30.09.2019 - 12:00 hod.
5/ Do obchodnej verejnej súťaže - nebudú zaradené návrhy, ktoré dôjdu po lehote stanovenej v bode 4/ a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohľadňovať podmienky stanovené vyhlasovateľom.
6/ Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  –  vykoná  komisia  určená  vyhlasovateľom  v lehote do 10 dní od uzávierky súťaže a predloží ich na schválenie príslušnému orgánu obce.
7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo - zmeniť a doplniť súťažné podmienky, odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
8/ Oznámenie výsledkov súťaže - vykoná vyhlasovateľ písomným oznámením každému navrhovateľovi najneskôr do 5 dní po schválení výsledkov súťaže v Obecnom zastupiteľstve Obce Podrečany.


V Podrečanoch, dňa 12.09.2019

Ing.Peter Kulich

starosta      


 
 
Položky 1-10 z 17

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí územného konania o využití územia verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanímVytlačiť
 

Zverejnené: 20.08.2019


 
 

Vyhlásenie prvej dražby spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostam v súlade s ustanovením § 140 zák. č. 233/1995 Z. z. v plnom zneníVytlačiť
 

Zverejnené: 19.08.2019


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - stavba ,,Železnice Slovenskej republiky, Výhybňa Podrečany, zabezpečovacie zariadenie.Vytlačiť
 

Zverejnené 31.07.2019


 
 

Rozhodnutie - povolenie stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce“Vytlačiť
 

Zverejnené: 27.05.2019


 
 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadeníVytlačiť
 

Zverejnené: 20.05.2019


 
 

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby ,,Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce´´Vytlačiť
 

Zverejnené 14.05.2019


 
 

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia podľa § 35 a § 39 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.Vytlačiť
 

Zverejnené: 29.04.2019


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konaniaVytlačiť
 

Zverejnené: 11.4.2019


 
 

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O ROZKLADE „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce /zmena č. 2/“Vytlačiť
 

Zverejnené 21.03.2019


 
 
Položky 1-10 z 17

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka