Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj pozemkov - Obchodná verejná súťaž

                               

OBEC  PODREČANY
             
           Obec Podrečany v zmysle  § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a  § 9a ods. 1 písm. a/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   
v y h l a s u j e
OBCHODNÚ VEREJNÚ  SÚŤAŽ

o najvhodnejší  a  najvýhodnejší  návrh na uzavretie kúpnej zmluvy  k  majetku  obce  Podrečany – pozemkom nachádzajúcich  sa v obci Podrečany,   parc. KN-C č. 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, zapísaným na LV č. 607.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE :
1/ Predmetom kúpnej zmluvy – sú pozemky  zapísané na  LV č. 607, v  kat. území  Podrečany,  parc.č.  REG. KN-C: 191/3, výmera parcely 1888 m2, 191/4, výmera parcely 1732 m2, 191/5, výmera parcely 1575 m2, 191/6, výmera parcely 1418 m2, 191/7, výmera parcely 1262 m2.
Vlastníkom  pozemku, ktorý je predmetom predaja je  Obec  Podrečany ,  IČO : 00 316 326     
    Pozemky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy –  majú   charakter stavebného pozemku, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce. Prístup k pozemkom je zabezpečený z miestnej komunikácie. Možnosť obhliadky pozemkov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže je v dobe od 9. 00 hod. do 15.00 po dni vyhlásenia do uzávierky súťaže.
     2/ Kúpnu cenu - za  predmet kúpnej zmluvy  stanoví uchádzač - navrhovateľ  v cenovej ponuke s tým, že cena pozemku nemôže byť nižšia ako:
a., 11 400,-€ za pozemok parc. č. 191/3, výmera parcely 1888 m2,
b., 10 400,-€ za pozemok parc. č. 191/4, výmera parcely 1732 m2,
c.,   9 500,- € za pozemok parc. č. 191/5, výmera parcely 1575 m2,
d.,   8 600,-€ za pozemok parc. č. 191/6, výmera parcely 1418 m2,
e,    7 600,-€ za pozemok parc. č. 191/7, výmera parcely 1262 m2.
 
  Splatnosť  bude určená pri podpise kúpnej zmluvy v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.                                
       3/ Rozsah súťažného  návrhu je vymedzený predmetom  kúpnej zmluvy a ostatnými uvedenými súťažnými podmienkami.
       4/ Súťažné   návrhy   v   písomnej   forme   doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou  na : Obec Podrečany, Obecný úrad  Podrečany, č. 190,  PSČ 985 54  Podrečany, resp. osobne  v zalepených obálkach výrazne označených "OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ" do dňa 31.10.2017 - 12,00 hod.
        5/ Do  obchodnej  verejnej  súťaže  - nebudú zaradené      návrhy,  ktoré  dôjdu  po  lehote  stanovenej  v  bode 4/  a  návrhy,   ktoré  nebudú   obsahovo  zohľadňovať   podmienky stanovené vyhlasovateľom.
        6/ Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže – vykoná komisia  určená  vyhlasovateľom
v lehote do 10  dní od uzávierky  súťaže a predloží ich na schválenie  príslušnému orgánu obce.
        7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo - zmeniť a doplniť súťažné  podmienky,  odmietnuť  všetky  predložené  súťažné      návrhy  alebo  vyhlásenú  obchodnú  verejnú  súťaž  zrušiť. Navrhovatelia  nemajú  nárok  na  úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.                               
        8/ Oznámenie výsledkov  súťaže -  vykoná vyhlasovateľ   písomným  oznámením každému  navrhovateľovi najneskôr  do 5 dní po schválení výsledkov  súťaže v Obecnom zastupiteľstve Obce Podrečany.

 

V Podrečanoch,  dňa 08.09.2017  


                                                                                                                           
                                                                            
                                                                                                                  Edmund Palička                                                                                                                     starosta obce                      
                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                          

                                         

  pozemky02.jpg

pozemky021.jpg

                                                                     

 

 


 

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka