Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

 


  VZORY ŽIADOSTÍ

 

Evidencia obyvateľstva


Hlásenie trvalého  a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Občan je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz ,

    - ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný                        zástupca rodný list  tohto dieťaťa

 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako šesť mesiacov (ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu)
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti, domu alebo bytu, v každom prípade musí ísť o budovu alebo časť budovy, ktorá je určená na bývanie) nie starší ako tri mesiace (postačuje výpis z katastra nehnuteľností s kolkom),
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom (vlastník alebo vlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne);súhlas sa nevyžaduje v prípade ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu ,
 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, odhlasovací lístok z trvalého pobytu 


Hlásenie prechodného pobytu občana
Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní; tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní.  Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu.

V prípade hlásenia prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR.  

Zrušenie trvalého pobytu občanovi
Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace. 

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa
Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa. Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, trvalého pobytu žiadateľa. V prípade právnickej osoby uvedenie obchodného mena, sídla a IČO. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, o ktorom sa pobyt požaduje oznámiť a dôvod žiadosti. Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok 5,00 €

Potvrdenie o trvalom pobyte
Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 5,00 € 

Výpis z registra trestov
Občan môže požiadať o výpis z registra trestov s platným občianskym preukazom. K žiadosti je potrebný kolok -  a zaplatiť správny poplatok 1,50 €
 

Správne poplatky

Obec  Podrečany v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá po vykonaní úkonu alebo konania tieto správne poplatky:

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis     2 €

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis                                      5,00 €

 c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)          10,00 €

 2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov   1 50 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)  ........................ 5,00 €

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona ( § 72 až 88 zákona 4. 195/1988 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný  ..................................................................................  1,50 €

b) mesačný  ................................................................................... 3,00 € 

c) ročný  ......................................................................................... 7,00 €

d) trojročný  ................................................................................. 17,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
 

Overenie podpisu a kópie listiny

Kto môže overovať ? Aký je rozdiel medzi vidimáciou a legalizáciou ? Môžem mať overený technický preukaz auta? Môže notár vidimovať český dokument ako slovenský ? Vidimácia je úradne overenie skutočnosti, že opis alebo kópia listiny sa doslova zhoduje s originálom.
Legalizácia je úradne overenie a potvrdenie správnosti podpisu.

Vidimácia a legalizácia notárom

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného tlmočníkom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine. Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár.

Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon len vtedy, ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových výdavkov. Notár vidimáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísal alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
viď 323/1992Zb Z. o notároch a notárskej činnosti, § 57an.

Vidimácia a legalizácia obvodným úradom a obcou

Obec vykonáva v prenesenej pôsobnosti podobnú činnosť ako notár.
Podľa Zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami (599/2001Zb.), Obvodný úrad a obec však NEvykonávajú osvedčovanie, ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov, ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou, ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány), ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Obvodný úrad a obec pri osvedčovaní listiny zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Pri osvedčovaní podpisu na listine obvodný úrad a obec zodpovedajú za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom,  cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca;  skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
 

Rybársky lístok

Ako loviť ryby na Slovensku

Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve (ďalej len "vyhláška"). Každý kto chce loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.

Rybársky lístok ( RL ) – vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. Žiadosť sa podáva písomne alebo ústne. K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

Týždenný             1,50 €

Mesačný              3,00 €

Ročný                  7,00 €

Trojročný            17,00 €

/ pozn. - platné od 1.10.2012 /

Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne. Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú otvorené iba v pracovné dni odporúčame žiadateľom, aby si RL vybavili v časovom predstihu. Platnosť týždenného RL je 7 dní, ročného RL je 365 dní. V prípade straty RL príslušný úrad vydáva jeho duplikát.

Povolenie na rybolov – vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu povolenie na rybolov vydávajú podľa príslušnosti rybárskeho revíru základné organizácie SRZ (122 ZO SRZ na území Slovenska) a sekretariát Rady na revíry Rady SRZ. Okrem týchto povolení sú pre členov SRZ a pridružených členov v zmysle Stanov SRZ vydávané aj niektoré ďalšie povolenia na rybolov - viac na www.srzrada.sk.

Postup pri vybavení povolenia na lov rýb

Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. Žiadateľ musí vopred vedieť, kde má záujem loviť, tzn. aký rybársky revír plánuje navštíviť a taktiež kedy. Na základe toho, požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (ZO SRZ, Rada SRZ, príp. ostatní predajcovia povolení). Po zaplatení ceny povolenia žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom. Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§10 ods. 9 zákona). Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§14 ods. 16 vyhlášky).

Čas lovu rýb:

pstruhové vody               lov rýb povolený od 16. apríla

kaprové vody (toky)        lov rýb povolený celoročne

kaprové vody (vodné nádrže, štrkoviská, príp. iné)        lov rýb povolený od 1. júna

lipňové vody                   lov rýb povolený od 1. júna
 

Samostatne hospodáriaci roľník


Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ....................................................................................................................... 6,50 €

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  ............................................................................... 1,50 €

 

Stavebný zákon

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák.č.127/1994 Z.z.).

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie. 

Požadované doklady:

 • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k  pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
 • kópia z katastrálnej mapy
 • zoznam účastníkov územného konania
 • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí 


Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok, resp. miestna daň:

a) právnické osoby -  16,50 € 

b) fyzické osoby    -     6,50 € 

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Ďalšie súvisiace úkony:

 • predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí.

Iné:

 • rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny
 • stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie jednoduchej stavby
 • zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov.


STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Požadované doklady:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
 • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:  podľa sadzobníka správnych poplatkov

a) na stavby na bývanie

   1. na stavbu rodinného domu  -   33,00 €   

   2. na stavbu bytových domov   -  66,00 €   

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhr. chaty),

   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²  -   23,00 € 

   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²   -      39,50 €  

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu

   rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  - 23,00 €  

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a

   na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch

   rodin.domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 16,50€  

e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami  -  23,00 €

f ) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a

   na zmeny týchto stavieb pred dokončením  - 16,50 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb

   a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do  

   1,5 mil. Sk vrátane   -   33,00 €  

   nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane   -      49,50 €   

   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane   -       66,00 €  

   nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane   - 116,00 €     

   nad 100 mil. Sk  -  199,00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva

   samostatné stavebné povolenie  -  16,50 €  

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,

   ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie  -  33,00 €

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:

- stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti

- stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konani
 

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.

Požadované doklady:

- doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku

- snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak sa mení pôdorys stavby)

- pôvodné stavebné povolenie

- opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou

- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach

- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:

- na zmeny stavieb pred dokončením na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - 23,00 €  

- na zmeny stavieb pred jej dokončením na ostatné neuvedené stavby pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane     -  33,00 € 

nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane                 -   49,50 € 

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane                  -   66,00 €  

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane            -   116,00 €   

nad 100 mil. Sk                                               -   199,00 €   

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:

- na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní

- žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien

- po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej dokumentácie
 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.

Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.

Požadované doklady:

- doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby

- geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní

- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky

- preberací protokol

- požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

- stavebný denník

Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:

a) návrh na vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu s rozpočtovým nákladom :

   do 1,5 mil. Sk vrátane                  -        16,50 €  (500 Sk)     

   nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane -   23,00 €  (700 Sk)    

   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane                                -   33,00 €  (1000 Sk)  

   nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane                              - 66,00 €  (2000 Sk)  

   nad 100 mil. Sk                                                               -  99,50 €  (3000 Sk)  

b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby  -  16,50 € (500 Sk)

c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby - 33,00 € (1000 Sk) 

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:

- kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske siete a zaistený prístup k stavbám

- na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby

- po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie

- pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných dokladov primerane zjednoduší

ODSTRÁNENIE STAVBY

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne.

Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.

Požadované doklady:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom

- kópia z katastrálnej mapy

- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku

- stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe

- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred

- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

- ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby

Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:   6,50 €     

Iné:

- konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie

- v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie                            

- nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi
 

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.

Požadované doklady:

- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby

- kópia z katastrálnej mapy

- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby

- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie

- zoznam účastníkov konania

Lehota vybavenia:  30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:  16,50 €   

Ďalšie súvisiace úkony:

- zápis do katastra nehnuteľnosti

- priznanie k dani z nehnuteľnosti

Iné:

- zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby
 

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Požadované doklady:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku

- jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby

- ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti

- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby

- jednoduchý technický opis stavby

- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

Lehota vybavenia:  30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:  16,50 €   

Ďalšie súvisiace úkony:

- primerane v súlade so stavebným povolením

Iné:

- drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice)

- za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

- ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky.
 

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Požadované doklady:

- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)

- kópia z katastrálnej mapy

- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby

- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca

- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Lehota vybavenia:  30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:  bez správneho poplatku

Iné:

- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

- ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky


OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Požadované doklady:

- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením

- kópia z katastrálnej mapy

- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca

- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Lehota vybavenia:  30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:  bez správneho poplatku

Iné:

- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky, alebo určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

- ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka