Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽVytlačiť
 

OBEC PODREČANY

Obec Podrečany v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 1
písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Podrečany – pozemkom nachádzajúcich sa
v obci Podrečany, parc. KN-C č. 191/3, 191/4, 191/5, zapísaným na LV č. 607.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE :

1/ Predmetom kúpnej zmluvy – sú pozemky zapísané na LV č. 607, v kat. území Podrečany, parc.č. REG. KN-C: 191/3, výmera parcely 1888 m2, 191/4, výmera parcely 1732 m2, 191/5, výmera parcely 1575 m2.
Vlastníkom pozemkov, ktoré sú predmetom predaja je Obec Podrečany, IČO : 00 316 326. Pozemky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, uvedené v ods. a, b, c – majú charakter  stavebného pozemku, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce. Prístup k pozemkom je zabezpečený z miestnej komunikácie. Možnosť obhliadky pozemkov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže je v dobe od 9:00 hod. do 15:00 hod. po dni vyhlásenia do uzávierky súťaže.
2/ Kúpnu cenu - za predmet kúpnej zmluvy stanoví uchádzač - navrhovateľ v cenovej ponuke s tým, že cena pozemku nemôže byť nižšia ako:
  a.) 11 400,-€ za pozemok parc. č. 191/3, výmera parcely 1888 m2,
  b.) 10 400,-€ za pozemok parc. č. 191/4, výmera parcely 1732 m2,
  c.)   9 500,-€ za pozemok parc. č. 191/5, výmera parcely 1575 m2,

Splatnosť bude určená pri podpise kúpnej zmluvy v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.
3/ Rozsah súťažného návrhu je vymedzený predmetom kúpnej zmluvy a ostatnými uvedenými súťažnými podmienkami.
4/ Súťažné návrhy v písomnej forme doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou na:  Obec  Podrečany,  Obecný  úrad  Podrečany, č. 190, PSČ: 985 54 Podrečany, resp. osobne v zalepených obálkach výrazne označených "OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ" do dňa 30.09.2019 - 12:00 hod.
5/ Do obchodnej verejnej súťaže - nebudú zaradené návrhy, ktoré dôjdu po lehote stanovenej v bode 4/ a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohľadňovať podmienky stanovené vyhlasovateľom.
6/ Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  –  vykoná  komisia  určená  vyhlasovateľom  v lehote do 10 dní od uzávierky súťaže a predloží ich na schválenie príslušnému orgánu obce.
7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo - zmeniť a doplniť súťažné podmienky, odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
8/ Oznámenie výsledkov súťaže - vykoná vyhlasovateľ písomným oznámením každému navrhovateľovi najneskôr do 5 dní po schválení výsledkov súťaže v Obecnom zastupiteľstve Obce Podrečany.


V Podrečanoch, dňa 12.09.2019

Ing.Peter Kulich

starosta      


 

Počet videní: 271


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka