Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy

Obec Podrečany vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Podrečany s predpokladaným nástupom   od 1. januára 2018.

 

Požadované predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady — požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou”
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie, 
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 •  potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby  výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Obec Podrečany, Obecný úrad Podrečany 190, 985 54 Podrečany

Termín ukončenia priiímania žiadostí:  19.12.2018 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ Podrečany - NEOTVÁRAŤ”.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Podrečany, 05.12.2018

Edmund Palička  starosta obce


 

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka