Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

OBEC PODREČANY

Obecný úrad Podrečany, Podrečany 190, 985 55  Podrečany

_________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch uznesením číslo 26/2017 zo dňa 17.02.2017, podľa ustanovenia § 18a, odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce

 

a určuje deň konania voľby na 31.03.2017 o 17.30 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Podrečanoch.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 0,2.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom úrade v Podrečanoch v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 17.03.2017.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie,

kandidát preukazuje kópiou vysvedčenia (diplomu).

2/ Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,

- spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením

- bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

3/ Životopis / štruktúrovaný/

4/ Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

     V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu OZ. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

 

     Pred konaním voľby hlavného kontrolóra preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 

 V Podrečanoch, dňa 17.02.2017

                                                                                                               Edmund Palička

                                                                                                                starosta obce

                                                                


 

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka