Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Podrečany

Schválené: 8.2.2013

Vyhlásené: 9.2.2013

Účinnosť: 25.2.2013

Obec PodrečanyObecné zastupiteľstvo v Podrečanoch.  na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 6 zákona  č.  223/2001 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,    v  y  d  á  v  a   pre územie obce Podrečany.


v š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   

č. 01/2013

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu  a  drobného stavebného odpadu
na území obce PodrečanyP R V Á   Č A S Ť

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci a prijať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
(3) Nariadenie upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti oprávnenej osoby s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu  na území obce Podrečany.


§ 2
Základné pojmy

(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto  odpadov.
(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
(4) Systém zberu komunálneho odpadu ( ďalej len systém zberu ) je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedenie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
(5) Harmonogram triedeného zberu je určenie termínu, kedy zložky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu možno uložiť na vyhradenom mieste a tak umožniť vývoz.
(6) Zberná nádoba a kontajner  sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek komunálneho odpadu, tiež veľkokapacitný kontajner umiestnený na verejnom priestranstve, v ktorých sú zložky komunálneho odpadu prechodne zhromaždené do doby ich odvozu.
(7) Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera ( ďalej len stanovište ) je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
(8)  Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína. Ktoré odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu VZN č. 01/2013
(9) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Oddelene separované zložky komunálneho odpadu sú :
a) Vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín :
• 20 01 01  papier a lepenka
• 20 01 02  sklo
• 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
• 20 01 10 šatstvo
• 20 01 11 textílie
• 20 01 25 jedlé oleje a tuky
• 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
• 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
• 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
• 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
• 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 201, 20 01 23 a 20 01 35
• 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
• 20 01 39 plasty
• 20 01 40 kovy
b) Odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojim charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s ním:
• 20 01 13 rozpúšťadlá
• 20 01 14 kyseliny
• 20 01 15 zásady
• 20 01 17 fotochemické látky
• 20 01 19 pesticídy
• 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
• 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
• 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
• 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
• 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
• 20 01 31 cytotoxické a cytostatické lieivá
• 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
• 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
• 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
• 20 01 41 odpady z vymetania komínov
c) Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene
• 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
• 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
d) Iné komunálne odpady
• 20 02 02 zemina a kamenivo
• 20 03 02 odpad z trhovísk
• 20 03 03 odpad z čistenia ulíc  a cintorína
• 20 03 07 objemný odpad
e) Zmesový komunálny odpad ( zvyšok po vytriedení )
• 20 03 01 zmesový komunálny odpad
(10) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce zo stavebných úprav a z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých s nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu           ( obci ), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu, v rozsahu     1  m3 ročne od jednej fyzickej osoby.  
(11) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností a stravovacích zariadení.
(12) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý  pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(13) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
(14) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti.
(15)  Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami.
(16) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrch zeme, alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok používa na dočasné uloženie odpadov.
(17) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k prospešnému využitiu fyzikálnych, chemických, alebo biologických vlastností odpadu za účelom nahradenia iných materiálov vo výrobnej činnosti.
(18) Množstvový zber je uzatvorený systém zberu komunálnych odpadov, meraný prostredníctvom hmotnostných alebo objemových jednotiek uložených do zberných nádob zabezpečovaných priamo pôvodcom odpadu, lebo sprostredkovane cez správcov bytového fondu.
(19) Triedený zber je zber pri ktorom sa odpad oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu na jeho ľahšie spracovanie.
(20) Správcom nehnuteľnosti pre
a) Rodinný dom – je vlastník rodinného domu alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
b) Bytový dom – alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je
o  vlastník
o  správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
c) Priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely je vlastník alebo nájomca alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
d) Nebytovú budovu je vlastník, nájomca alebo správca stavby na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
e) Nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu ( chaty, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada ) je vlastník alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo na základe iného právneho úkonu.
(21) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, j správcom nehnuteľnosti zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí správcu nehnuteľnosti obec. 
(22) Oprávnená osoba  je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov na území obce.                                             D R U H Á   Č A S Ť

§ 3
Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia  na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch .
Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, je povinný vypracovať svoj vlastný program.
Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program plní pre komunálne odpady ako aj drobné stavebné odpady, obec Podrečany,  na ktorej území tieto odpady vznikajú.
Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov v určenom čase podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov ako aj  zariadení  na iné nakladanie s odpadmi.
Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou, že vypracujú spoločný program.
Obec Podrečany vypracuje Program odpadového hospodárstva obce,  ako spracovateľ a predloží na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia v Lučenci.
Obec má možnosť vyjadriť sa k návrhu programu odpadového hospodárstva jednotlivých pôvodcov odpadu na dotknutom území.
V prípade, že sa v čase po schválení programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, je pôvodca odpadov povinný svoj program aktualizovať.

Účelom odpadového hospodárstva je :
          •    predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä :
 rozvojom technológií šetriace prírodné zdroje,
 výrobou výrobkov, ktoré rovnako, ako výsledné výrobky, čo najmenej zvyšujú množstvo odpadov a čo najviac znižujú znečisťovanie životného prostredia,
 vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a)
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b)
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovujúcu zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) a c).


T R E T I A      Č A S Ť

§ 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi

1. Práva pôvodcu komunálneho odpadu

Pôvodca komunálneho odpadu má právo na :

a)   za poplatok poskytnutie kontajnerov, zberných nádob
      b)  zdarma poskytnutie plastových vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému
            zberu,
c) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného odpadu,
d) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby podľa harmonogramu triedeného zberu,
e) pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu,
f) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového  komunálneho odpadu,
g) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností,
h) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného a separovaného zberu, zberných miestach a zozname oprávnených osôb.

1. Povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu

Pôvodca komunálneho odpadu je povinný :

a) používať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu v obci,
b) zapojiť sa do systému zberu na území obce,
c) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky podľa § 2 ods. 9 písmeno a) do zberných nádob ( plastové vrecia ) na to určených,
d) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom škodlivín podľa § 2 ods. 9  písmeno b) a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,
e) požiadať o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov  u oprávnenej osoby, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu,
f) zabezpečiť odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo záhrad (spoločné obecné kompostovisko s kombináciou  súkromných kompostovísk)
g) neznečisťovať stanovište a okolie,
h) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny  odpad horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby,
i) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner a ponechať ich na stanovišti,
j) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
k) ohlásiť najneskôr do 15 dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu.

A. Pôvodca  je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN.
B. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi, je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
C. Ak pôvodca odpadu uloží do zbernej nádoby, kontajnera odpad v rozpore s týmto nariadením obecný úrad upozorní správcu nehnuteľnosti. Pri opakovanom zistení oprávnená osoba nevykoná odvoz a oznámi túto skutočnosť obecnému úradu, ktorý vyzve správcu nehnuteľnosti zabezpečiť zneškodnenie u oprávnenej osoby na vlastné náklady.
D. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci zistí, že na jeho nehnuteľnosť boli umiestnené odpady v rozpore s týmto nariadením, resp. zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia, alebo Obecnému úradu v Podrečanoch.
E. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, zabezpečí zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia.
F. Na území obce Podrečany sa   z a k a z u j e :
-  uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to určenom,
- zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak, ako v súlade so zákonom,
- zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu,
- vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov,
     opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
- vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
- uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

3. Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľa

Správca nehnuteľnosti je povinný :

a) mimo dní odvozu komunálneho odpadu zabezpečovať udržiavanie čistoty na stanovišti
       a jeho okolí,
b) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na výzvu kontrolných orgánov s uvedením a zdôvodnením spôsobu využitia, prípadne zneškodnenia komunálneho odpadu a s účtovným dokladom o prevzatí komunálneho odpadu oprávnenou osobou,
c) umožniť vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob, kontajnerov,
d) vykonať nápravu uloženú kontrolným orgánom. 

Podnikateľ okrem povinností podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov, s ktorými podniká :
• zapojiť sa do systému zberu a zabezpečiť zber odpadu,
• poskytnúť obci Podrečany informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov  obce Podrečany,
• zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky z komunálneho odpadu podľa § 2 ods. 9) s Programom odpadového hospodárstva  komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce  a harmonogramom triedeného zberu.

4. Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná :

a) premiestňovať  kontajnery a zberné nádoby zo stanovišťa a späť len na čas potrebný na ich vyprázdnenie, dezinfekciu, údržbu alebo výmenu,
b) bezodkladne odstrániť odpad zo stanovišťa, rozptýlený na verejné priestranstvá a znečistenie, ktoré vzniklo pri manipulácii s kontajnermi, zbernými nádobami pri ich vyprázdňovaní,
c) dodržiavať dohodnutý interval odvozu i v prípade, že nádoba nie je plná,
d) zabezpečiť odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov podľa harmonogramu triedeného zberu,
e) pri zbere a odvoze postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí a majetku,
f) zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr nasledujúci deň  v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku havarijného stavu,
g) zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá, podľa osobitného predpisu, viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek komunálneho odpadu, spôsobe zhodnotenia, prípadne zneškodnenia odpadu, s ktorým nakladá,
h) v dňoch odvozu odstrániť znečistenie na stanovišti
i) zosúladiť činnosť s Programom odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce Podrečany a prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
j)

Š T V R T Á    Č A S Ť

§ 5
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu v obci Podrečany

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce Podrečany a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.                                                                       
Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, ich zneškodňovanie ako aj zber separovaných zložiek odpadov a ich zhodnocovanie na území obce môže zabezpečovať iba oprávnená osoba, ktorá má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch. Obec Podrečany v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy  a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným Programom odpadového hospodárstva obce Podrečany a s týmto nariadením.
2. Obec Podrečany zavedením vhodného systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje: 
 zber a prepravu komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov a elektroodpadov bez obsahu škodlivín,
 zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín,
 zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojim charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi.
3. Zo strany držiteľa odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené na odvoz ak :
- sú komunálne odpady riadne vytriedené, zbavené odpadu z domácností s obsahom škodlivín,
- sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené,
- je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám

4. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť komunikácie a chodníky. Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá pôvodca komunálneho odpadu, rovnako ako aj za čistotu stanovišťa zberných nádob.
5. Znečistenie okolia stanovišťa zberných nádob spôsobné pri vyprázdňovaní a odvoze odpadov, alebo separovaných odpadov, odstránia pracovníci oprávneného vývozcu okamžite pri zbere odpadov.
6. Pôvodca odpadu zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť, resp. objem. V prípade prepĺňania zberných nádob je povinný pôvodca odpadu nahlásiť obci potrebu zvýšenia počtu zberných nádob a obec je povinná za odplatu pôvodcovi túto zbernú nádobu zabezpečiť. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich prepĺňaní.
7. Prevzatím komunálnych odpadov ako aj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa ich majiteľom stáva oprávnený vývozca.
8. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám než oprávnenej osobe odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných, než k tomu určených nádob.
9. Na území obce Podrečany sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 2 ods. 9) tohto nariadenia nasledovne:
• do zbernej nádoby ( KUKA )  umiestnenej pri každej stavbe na území obce sa zbiera:
                                       - vytriedený komunálny odpad bez obsahu škodlivín ,
• na území obce Podrečany sú občania povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, a to takto:
                                       -  ukladaním do plastových vriec a vyložení v čase zberu pre rodinný
                                          dom
                                      -  ukladaním do plastových vriec a vyložení v čase zberu pre obytný
                                          dom (myslí sa bytovka pred vchod)
• Veľký objemný odpad sú občania povinní  ukladať na miestach : 
- veľkokapacitný kontajner,
- priestor pred skladom určeným na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
10. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Podrečany fyzická alebo právnická osoba,  ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou.
11. Obec Podrečany  môže zabezpečovať túto činnosť aj sama, vo vlastnom mene.
12. V zmluve obec musí upraviť najmä nasledovné oblasti:

a) spôsob zberu ( všetky nádoby) a jeho prepravy po území obce,
b) termíny zberu a časové rozlíšenie zberu v letných a zimných mesiacoch – t. j.  harmonogram zberu,
c) podmienky zberu – podľa naplnenosti kontajnerov, resp. odpadkových košov,
d) podľa polohy a umiestnenia kontajnerov,
e) spôsob zneškodňovania,
f) sankcie pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
g) zmluvnú pokutu pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
h) výpovednú lehotu, ktorá nesmie byť obojstranne kratšia ako 6 mesiacov,

13. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, vždy s možnosťou predĺženia.
14. Výber zmluvného partnera sa realizuje v súlade s osobitnými predpismi na úseku verejného obstarávania.
15. Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než ten, ktorý je v zmysle § 2 ods. 9 písm. a) tohto nariadenia prípustný.
16. Zber a prepravu iných komunálnych odpadov – tekutý odpad zo žúmp, objemný odpad,  môže vykonávať iba prepravná organizácia.

§ 6
Nakladanie so stavebnými odpadmi

1. Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
a) Stavebné odpady, ako aj drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a demoláciách ( betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obkladačky, keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné  ) právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
b) Stavebnými odpadmi, ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev.

2. Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
a) Odvoz a likvidáciu stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri činnosti stavebníka alebo investora, si zabezpečuje sám stavebník a to tak, že je povinný uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou osobou. Pokiaľ si stavebné odpady privezie vlastným dopravným prostriedkom na skládku odpadov uzatvorí zmluvu o likvidácii odpadov s prevádzkovateľom skládky odpadov. Odvoz a likvidáciu stavebných odpadov môže vykonať aj obec za odplatu od stavebníka.
b) Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce Podrečany sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú zneškodnené na skládke odpadov na náklady obce.
c) Je  zakázané ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady na iné miesto, než je na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
d) Držiteľ stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako i drobnými stavebnými odpadmi.

   
§ 7
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených odpadov

1. Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou komunálnych odpadov s vytvorí samostatná zložka, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je povinnosťou držiteľov odpadov. Obyvatelia obce, fyzické osoby, právnické osoby, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce Podrečany sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou cestou oprávnenej osoby s cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
2. Zložky vytriedeného komunálneho odpadu :
 20 01 01   papier a lepenka – noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci
                       papier, a iné  
 20 01 02   sklo  ( nesmie obsahovať keramiku, porcelán )
 20 01 36   vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 20 01 39   plasty
 20 01 40   kovy
3. Zložky elektroodpadu podľa kategórií
 Kategória č. 1    veľké domáce spotrebiče
 Kategória č. 2    malé domáce spotrebič
 Kategória č. 3    informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 Kategória č. 4    spotrebná elektronika
 Kategória č. 5    svetelné zdroje
 Kategória č. 6    elektrické a elektronické nástroje ( okrem
                                  veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov )
 Kategória č. 7    hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 Kategória č. 8    zdravotnícke zariadenia ( okrem všetkých implantovaných
                                  a infikovaných výrobkov )
 Kategória č. 9    prístroje na monitorovanie a kontrolu
 Kategória č. 10  predajné automaty

4.    Zložky vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín :
 20 01 34 opotrebované batérie a automobilové akumulátory
 20 01 13 rozpúšťadlá
 20 01 14 kyseliny
 20 01 15 zásady
 20 01 17 fotochemické látky
 20 01 19 pesticídy
 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 20 01 26 oleje a tuky
 20 01 27 farby, lepidlá, živice
 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 20 01 32 liečivá
 16 01 03 opotrebované pneumatiky


4. Pôvodca odpadu zabezpečí, že separované odpady podľa zbieraných komodít  budú oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestňované do poskytnutých zberných nádob. V čase termínu zberu a vývozu určenom v harmonograme triedeného zberu pôvodca odpadu j povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu oprávnenej osobe.
5. Je zakázané fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
6. Je zakázané okrem oprávnenej osoby  alebo osoby určenej oprávnenou osobou odvážať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti. 

§ 8
Harmonogram nakladania so zložkami komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu

V obci Podrečany sa týmto nariadením určuje zber a odvoz zložiek komunálneho odpadu nasledovne :

1. Typ zberných nádob a interval odvozu komunálneho odpadu
a) 110 l zberná nádoba ( KUKA ) s intervalom odvozu : streda - každý druhý týždeň 
b) veľkokapacitný kontajner – cintorín :  2 x ročne ( podľa potreby pridať vývoz )
c) veľkokapacitný kontajner – vyložené 2 x ročne na verejné priestranstvá

2. Typ zberných nádob, interval zberu a interval odvozu vytriedeného komunálneho dopadu  a elektroodpadu
a) plastové vrecia, elektroodpad sa ukladá do skladu odpadu
b) interval zberu :  1 x za dva mesiace
c) interval odvozu : 1 x ročne ( podľa potreby pridať odvoz )

3. Typ zberných nádob a interval odvozu vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a) plastové vrecia
b) interval zberu : podľa potreby môžu občania priniesť do skladu vyseparované zložky, ktoré od nich prevezme pracovník obce
c) interval odvozu : podľa potreby  - 1 x ročne

4. Typ zberných nádob a interval odvozu objemného odpadu
a)  veľkokapacitný kontajner s intervalom vývozu 2x ročne ( podľa potreby pridať vývoz )
b) obec zabezpečí informovanosť občanov  v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu, pričom využije na informovanie občanov miestny rozhlas
Pri príprave komunálnych a separovaných odpadov na odvoz sa využije súčinnosť pôvodcu zložiek komunálneho odpadu s oprávnenou osobou, ktorá má s obcou Podrečany uzavretú zmluvu na danú činnosť.

P I A T A    Č A S Ť

                                                                           § 9
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva


1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokováva priestupky, ktoré jej do pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch.
2. Obec poskytuje týmto nariadením držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jej území.

                                                                        § 10
                                                          Systém zberu odpadu

         1. Na území obce Podrečany nie je zavedený množstvový zber odpadu a miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Podrečany   platí poplatník, ktorého postavenie je určené v § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.

         2. Sadzba poplatku za osobu je určená vo VZN obce Podrečany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v súlade s § 78 ods. 1.


§ 11
Miestny poplatok


Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu sú upravené vo VZN č. .................... o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.


§ 12
Priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením a zákonom o odpadoch,
b) uloží odpad na iné než na miesto určené obcou a týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť,
d) neposkytne obcou požadované údaje,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s týmto nariadením a zákonom o odpadoch
Za priestupok podľa písmena a) až d) tohto nariadenia možno uložiť pokutu do 166 €. Za priestupok podľa písmena e) tohto nariadenia  možno uložiť pokutu do 600 €.
Priestupky uvedené v tomto nariadení prejednáva obec.
Ostatné priestupky uvedené v zákone o odpadoch  bude prejednávať obvodný úrad životného prostredia.  
Výnosy z pokút za priestupky uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce, výnosy z pokút uložených obvodným úradom životného prostredia sú príjmom Environmentálneho fondu. 

Š I E S T A     Č A S Ť

§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
a) orgány obce ( komisia obecného zastupiteľstva )
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) obecný úrad
d) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií

3. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zák. č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 


§ 14
Účinnosť a dostupnosť nariadenia

(1) Toto nariadenie je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Podrečanoch alebo na web stránke obce na adrese : www.podrecany.sk
(2) Návrh VZN obce Podrečany  č. 01/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, bolo vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.02.2013 , zložený dňa 25.02.2013
(3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Podrečany č. 01/2013  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Podrečany bolo schválené OZ v Podrečanoch  dňa : 08.02.2013
(4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Podrečany č. 01/2013  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Podrečany  nadobúda účinnosť  dňom : 25.02.2013
 

 

                                                                                                             Edmund Palička                
                                                                                                              starosta obce  v.r.

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka