Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podrečany

Schválené: 8.2.2013

Vyhlásené: 9.2.2013

Účinnosť: 9.2.2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODREČANY
č. 02/2013 z 08.02.2013
O výške príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podrečany

     Obec Podrečany  v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie


PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok l
Účel

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca), dospelých fyzických osôb,  navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podrečany v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Podrečany je zriaďovateľom školských zariadení:
a) Materská škola, Podrečany 105

Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej

Druhá ČASŤ

Článok 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

      1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 4,00 €.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c/ počas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorá bola zapríčinená zriaďovateľom,
d/ z iných závažných dôvodov, ktoré môže zohľadniť a uznať riaditeľ školy.
4)  V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ až d/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Žiadosť na úhradu pomernej časti sa podáva priamo v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady (napríklad potvrdenie lekára . . .). Výšku pomernej časti príspevku určí riaditeľ školy.
5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza v hotovosti  riaditeľke MŠ.


Článok 5

Účinnosť

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 09.021.2013, schválené uznesením č. 20/2013 dňa 08.02.2013

Vyvesené: 09.02.2013      Zvesené:  25.02.2013


                                                                                                                       Edmund Palička
                                                                                                                        starosta obce  v.r.

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka