Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Podrečany

Schválené: 15.11.2013

Vyhlásené: 16.11.2013

Účinnosť: 1.12.2013

Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch.  na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   442/2002  Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

                  v y  d  á  v  a   pre   územie  obce Podrečany  toto


V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E    č.  04/2013
                
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území  obce Podrečany

(aktualizované – zmenené a doplnené znenie VZN uznesením č. 27/2014 zo dňa 24.01.2014)

 

                                                                                     Čl. 1
                                                                          Predmet úpravy

      Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje :
a) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné  účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku.
b) Spôsob náhradného zásobovania vodou.
c) Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
d) Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

                                                                                  Čl.  2
                                           Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

        1. V obci je zriadený verejný vodovod a dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, môže vyhlásiť obecné zastupiteľstvo prostredníctvom starostu obce, a to : miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce  v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
   
      2. Obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku :

a) Poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,
b) V dôsledku  vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,
c) V dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu,
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.

3. Regulačné stupne :
a) Regulačný stupeň č. 1
Ak dôjde k poklesu  výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu . Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v zníženom objeme dosahujúcom 85% súčastnej spotreby, pričom platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody na iné účely (polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut).
b) Regulačný stupeň č.2
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo vyradeniu  vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č.2. Dodávka sa zabezpečuje  verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70% súčastnej spotreby vody, pričom zároveň platia opatrenia na používanie pitnej vody na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, ihrísk, umývanie áut a na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej vody najväčším odberateľom.

c)  Regulačný stupeň č.3 – ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z prevádzky, alebo zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30% súčastnej spotreby pri platných obmedzujúcich opatreniach na čerpanie vody na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, umývanie áut, ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej vody rozhodujúcim odberateľom, ako aj opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.

      4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, je všeobecný zákaz  pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, športových a detských ihrísk, verejných priestranstiev a verejnej zelene, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie  áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

       5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.

                                                                                 Čl. 3
                                               Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

        1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom v dôsledku prerušenia dodávky,  starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami vodárenských spoločností.

       2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou :
- pred obecným úradom
- pri obchode CBA
- pri bytovke č. 74
- pri kaštieli

      3. Čas a dobu pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods.2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznámení na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.

      4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri po sebe nasledujúce dni.


                                                                             Čl. 4
                                              Spôsob zneškodňovanie obsahu žúmp.

      1. V súvislosti s tým, že  obec Podrečany nemá  v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu, obyvatelia obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. /Viď Prílohu č. 1/

      2. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy  je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

      3. Obec Podrečany oznamuje vlastníkom a prevádzkovateľom žúmp na území obce, že najbližšou oprávnenou osobou, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je :
Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom v Lučenci,
závod 03,  tel. e-mail  048/4327570 sekretariat_lc@stvps.sk
          Vlastník a prevádzkovateľ žumpy má právo  objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými oprávnenými právnickými alebo fyzickými osobami.

      4. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Podrečany  doklad o spôsobe  zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.


                                                                              Čl. 5
                       Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody pri náhradnom zásobovaní

Odberateľ pitnej vody – obyvateľ obce - fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ
a) majú právo pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou  na odber pitnej vody v množstve
stanovenom v tomto VZN,
b) sú povinní v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou a dodržiavať určený zákaz jej používania.
c) sú povinní dodržiavať pokyny starostu obce a poverených zamestnancov obce pri odbere pitnej vody na odbernom mieste.

                                                                                        Čl. 6
                                                  Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

      Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami oprávnených osôsb.

                                                                                          Čl. 7
                                                                                      Sankcie

       1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších  právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

       2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

                                                                                       Čl. 8
                                                                        Záverečné ustanovenia

       1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podrečany o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a   odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Podrečany na svojom zasadnutí dňa 15.11.2013, uznesením č. 04/2013

        2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

    V Podrečanoch, dňa 15.11.2013

                                                                                                            Edmund Palička
                                                                                                              starosta obce                                  

 


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa 16.11.2013
Pripomienky k návrhu boli – neboli  uplatnené v počte .............................
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa : 16.11.2013. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 01.12.2013

Účinnosť nadobudlo dňom  : 01.12.2013

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Príloha č. 1

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  technickým normám.
(3) Umiestnenie žumpy  na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu .
(4) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
(6) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám .

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka