Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o vodení a držaní psov

                                            Všeobecne záväzné nariadenie 01/04/2014
                                                                  obce Podrečany
                                                             o držaní a vodení psov
 ___________________________________________________


          Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch na svojom zasadnutí dňa 04.04.2014, v súlade s ustanovením § 6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, zákonom č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,   prijalo toto :
   všeobecne záväzné nariadenie o držaní a vodení psov na území  obce PODREČANY :

                                                                           Čl. 1
                                                                  Účel nariadenia

         1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce  Podrečany /ďalej len nariadenie/ vymedzuje povinnosti chovateľov a držiteľov  psov na území obce Podrečany a určuje spôsob ich  evidencie.
         2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa  potreby Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou.

                                                                            Čl. 2
                                                          Všeobecné ustanovenia    
                                                 
           1/ Chovať a držať psa na území obce Podrečany môže  každá právnická a fyzická osoba, ktorá má v obci sídlo,  alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce,  prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade, kde mu  bude pridelené evidenčné číslo.
           2/ Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov,  ktorá má spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené  i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia  dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť na  chov, výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami  a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat musia dbať na to,  aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.

           3/ Zvláštny pes pre účely tohto nariadenia je :            
⦁    pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
⦁    pes poľovný,
⦁    pes ovčiarsky,
⦁    pes vodiaci,

- prípadne ďalšie psy uvedené v § 2 zákona č. 282/2002 Z.z.


             4/ Nebezpečný pes je každý pes,  ktorý pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný.
 
                                                                               Čl. 3
                                                     Povinnosti chovateľov a držiteľov psov
           
             1/ Chovateľ a držiteľ psa je povinný :
 - prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade
 -  oznamovať obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý  
   alebo vyprovokovaný,
 - oznamovať obci úhyn psa, alebo stratu psa,
 - označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade,
 - zabezpečiť aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na  verejné priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných  opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien,  ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných  občanov,
             2/ Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade, kde je pes evidovaný. Náhradnú známku vydá obec za úhradu 2,- €.  

             3/ Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje :
- nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve,            
            4/  Držiteľ psa je povinný platiť miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne  záväzným nariadením obce o miestnych daniach.

                                                                               Čl. 4
                                                                        Vodenie psa
          1/  Vodiť psa na vôdzke  mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len držiteľ alebo osoba oprávnená (poverená držiteľom), ktorá je schopná ovládať psa v každej situácii a zabrániť ohrozeniu človeka, zvierat alebo majetku. Vodenie nebezpečného psa na verejnom priestranstve je možné len s náhubkom.
          2/  Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v obci sa zakazuje.      
          3/ Vstup so psom na vôdzke sa zakazuje :
⦁    do verejne prístupných miestností a zariadení / obchody, pohostinské zariadenia, úrady, autobusové zástavky, železničné stanice a pod./
⦁    do škôl a školských zariadení
⦁    do priestorov využívaných na kultúru (kultúrny dom)
⦁    na poštu
          4/  Osoba vodiaca psa je povinná bezprostredne odstrániť výkaly psa, ktorými  znečistil verejné  

               priestranstvo.             
          5/ Osoba vodiaca psa je povinná oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno a adresu   držiteľa psa a obci skutočnosť, že pes bezdôvodne pohrýzol človeka.

                                                                       Čl. 5
                                                                  Priestupky
           1/  Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným nariadením  a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom  podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z.  a páchateľovi môže obec uložiť pokutu  do  165 €.           
          2/  Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu  do 65 €.
         3/  Za opakovaný priestupok možnou uložiť pokutu uvedenú v bode 1/,2/ do výšky dvojnásobku uvedených pokút
        
                                                                          Čl. 6
                                                           Záverečné ustanovenie
             Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní  vykonať opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s  podmienkami uvedenými v tomto všeobecne záväznom nariadení do 30 dní od  účinnosti VZN.

 


                                                                              Čl. 6
                                                                              Účinnosť

                                      Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 24.04.2014

 

 

                                                                                           Edmund Palička
                                                                                            starosta obce  v.r.

 

 Návrh VZN  bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce  dňa : 14.03.2014

 Pripomienky boli vyhodnotené dňa : 03.04.2014

 Schválené uzn. OZ: 04.04.2014

Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 05.04.2014

Zložené dňa : 24.04.2014

Účinnosť nadobudlo dňom: 24.04.2014    

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka